Képzési Szerződés Általános Szerződési Feltételei

(továbbiakban: ÁSZF)

I. A Szolgáltató
 1. A https://www.yourenglishstudio.hu/ online felületen meghirdetett képzési szolgáltatást nyújtó Fél. A Szolgáltató adatai:
Név: Csige Tamás egyéni vállalkozó
Székhely: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 45.
Nyilvántartási szám: 54086335
Adószám: 55411747-1-29
Számlavezető bank: OTP Bank Nyrt.
Bankszámlaszám: 11773384-02261665
E-mail cím: csiget@yahoo.com
Telefonszám: +36 20/2500-883
II. A Megbízó
 1. Az a személy, aki a https://www.yourenglishstudio.hu/ online felületen meghirdetett képzési szolgáltatást igénybe veszi, a szolgáltatás nyújtását elektronikus úton megrendeli.
III. A Szolgáltatás
 1. A https://www.yourenglishstudio.hu/ online felületen meghirdetett képzési szolgáltatás. A https://www.yourenglishstudio.hu/ online felületen található hirdetések ajánlattételre való felhívásnak minősülnek.
 1. Megbízó a Szolgáltatás ellenében képzési díjat köteles fizetni Szolgáltatónak. Megbízó a megrendelés benyújtását megelőző felhívás és annak elfogadása esetén köteles továbbá a Szolgáltatás járulékos költségeit megtéríteni Szolgáltatónak. (Amennyiben járulékos költség került elfogadásra, úgy a képzési díj alatt a továbbiakban a járulékos költség is értendő.)
IV. Az ÁSZF tartalma
 1. Az ÁSZF tartalmazza a Szolgáltatással és annak igénybevételével kapcsolatos általános feltételeket, így a Szolgáltató és a Megbízó jogait, kötelezettségeit, valamint egyéb, a Szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.
 1. Az ÁSZF elválaszthatatlan részét képezi a Megbízó által az online felületen keresztül benyújtott egyedi megrendelésnek, így kizárólag az egyedi megrendeléssel együtt alkalmas joghatás kiváltására.
 1. Az egyedi megrendelésben és az ÁSZF-ben nem szabályozott kérdésekben a mindenkor hatályos magyar jogszabályok és hatósági előírások, valamint a Polgári Törvénykönyvben foglalt rendelkezések külön kikötés nélkül is irányadóak.
V. Az ÁSZF elfogadása
 1. Az ÁSZF Megbízó általi elfogadására az egyedi megrendelés benyújtásakor külön felhívásra kerül sor. Az ÁSZF módosítása a már megkötött szerződéseket nem érinti.
VI. A Felek közötti szerződés létrejötte
 1. A szerződéskötés nyelve a magyar nyelv.
 1. Megbízó a meghirdetett szolgáltatást tartalmazó online felületen keresztül választja ki az igénybe venni kívánt szolgáltatást, s nyújtja be megrendelést. Az elektronikus megrendelés tartalmazza a megrendelt szolgáltatás megnevezését, lényeges tulajdonságait, a képzési díjat, valamint a fizetés módjának a megrendelőlapon meghatározott lehetőségek közüli kiválasztását. A megrendelés a Ptk. 6:64. § (1) bekezdése szerinti szerződéskötésre vonatkozó ajánlatnak minősül, amelyhez Megbízó visszavonásig, illetve visszavonás hiányában a megrendelés benyújtását követő 48 óráig kötve van.
 1. Az adatbeviteli hibák a megrendelés benyújtását megelőzően a „megrendelés véglegesítése” lépés során azonosíthatók, a hibák a „vissza” felirat útján javíthatók.
 1. A megrendelés véglegesítése lépés legalább az alábbi információkat tartalmazza:
  1. a szolgáltatás lényeges tulajdonságait;
  2. a szolgáltatásért járó ellenszolgáltatás (képzési díj) adóval megnövelt teljes összegét;
  3. a képzési díj megfizetésének határidejét,
  4. a szerződés időtartamát.
 1. A megrendelés a megrendelés véglegesítését követően a „megrendelés benyújtása” gomb aktiválásával nyújtható be. A „megrendelés benyújtása” gomb előtt a „fizetési kötelezettséggel járó megrendelés” felirat szerepel, amely jelzi, hogy a gomb aktiválása a Szolgáltató javára teljesítendő fizetési kötelezettséget von maga után.
 1. Szolgáltató a megrendelés beérkezéséről elektronikus úton értesíti Megbízót. Szolgáltató ezen értesítése kizárólag a megrendelés Szolgáltatóhoz történő beérkezését igazolja, egyéb joghatással nem bír, így a Szolgáltatásra vonatkozó szerződést sem hozza létre a Felek között. Ennek oka, hogy a visszaigazolást a Szolgáltató által üzemeltetett számítógépes rendszer automatikusan generálja. Jelen ÁSZF és az Adatkezelési Szabályzat pdf formátumban a visszaigazolás mellékleteként megküldésre kerül a Megbízó részére.
 1. Szolgáltató az ajánlati kötöttség határidején belül elektronikus levél útján keresi fel Megbízót. Szolgáltató ekkor tájékoztatja Megbízót vagy a megrendelés változatlan formában történő elfogadásáról, amellyel Felek között a Szolgáltatásra vonatkozó szerződés létrejön, vagy a megrendelésben meghatározott feltételek általa javasolt módosításairól. Amennyiben Megbízó a módosítani kért feltételeket három napon belül válaszlevelében elfogadja, úgy Felek között a szerződés létrejön.
 1. A fenti módon létrejött szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül, amelyet Szolgáltató a nyilvántartásában iktat, s az utóbb hozzáférhető.
VII. A fizetés módja és határideje
 1. A képzési díjat Megbízó választása szerint SimplePay bankkártyás fizetéssel a megrendelés benyújtását követően vagy átutalás útján fizetheti meg Szolgáltató 1. pontban található bankszámlájára. A szolgáltatás nyújtására kizárólag a képzési díj Szolgáltató bankszámláján történő jóváírását követően kerül sor.
 1. Amennyiben Megbízó az átutalással történő fizetést választja, és a szerződés létrejöttét követő három napon belül, de legkésőbb a szolgáltatás nyújtásának kezdő időpontjáig nem utalja át a képzési díjat, úgy Szolgáltató a szolgáltatást, így a Megbízó által választott képzési időpontokat, nem köteles Megbízó részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a szolgáltatás szerződés szerinti nyújtása, valamint az átutalt összeg visszafizetése és ezzel a szerződéstől való elállás között.
 1. Amennyiben Megbízó a képzési díj tekintetében annak két részletben való megfizetését választja, úgy a fenti rendelkezések az első részlet tekintetében irányadók.
 1. Megbízó a második részletet a képzés második felének megkezdéséig köteles megfizetni. Amennyiben Megbízó a fenti határidőn belül nem utalja át második részletet, úgy Szolgáltató a szolgáltatást, így a Megbízó által választott képzési időpontokat, nem köteles Megbízó részére fenntartani. A határidőn túli utalás esetén Szolgáltató joga, hogy válasszon a szolgáltatás szerződés szerinti további nyújtása, valamint az átutalt összeg visszafizetése és ezzel a szerződés felmondása között.
VIII. A Szolgáltatás technikai szükségletei
 1. A képzésre online formában kerül sor. A Szolgáltatás igénybe vételéhez szükséges, hogy Megbízó az audiovizuális online kapcsolat létrehozásához és fenntartásához szükséges technikai feltételekkel rendelkezzen. A Szolgáltatás igénybe vételének minimális technikai feltételei az alábbiak: audiovizuális valós idejű megjelenítést és …………….et biztosító eszközök és hálózati hozzáférés rendelkezésre állása.
IX. A Szolgáltatás teljesítése
 1. A csoportos online nyelvoktatás elsődleges célja a beszédkészség fejlesztése. A képzés angol nyelvismerettel (A2 – B1) már rendelkezők részére ajánlott.
 1. Az órák hossza 90 perc, mely rövid vélemény kifejtős kérdésekből, rövid szituációs feladatokból és változatos témák megvitatásából tevődik össze. Az első 45 percben a nyelvtan – nyelvhelyesség (English Grammar) + szövegértés (Reading) elmélyítése, míg a második 45 percben a beszédkészség fejlesztése (Speaking) + hallás utáni szövegértés (Listening) vagy íráskészség fejlesztése (Writing) a képzés tárgya.
 1. Megbízó köteles a képzési alkalmakon tanulásra alkalmas állapotban megjelenni. Megbízó a képzés ütemezéséhez és témaköreihez (az oktatás programjához) tartja magát, az oktatót nem akadályozza a képzés megtartásában.
 1. Amennyiben a képzés során a Megbízónak fel nem róható technikai akadály merül fel, úgy a megszakadt, illetve az elmaradt órát Felek a legközelebbi alkalmas időpontban folytatják, illetve pótolják.
 1. A megengedett hiányzás – betegség, előre nem látható külső ok miatt – a képzések 30%-ig fogadható el. Amennyiben az igazolatlan hiányzások aránya meghaladja a 30%-ot, úgy Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani. Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben neki felróható okból a képzésből kimarad, nem látogatja az órákat, s erre való hivatkozással Szolgáltató a szerződést felmondja, úgy a képzési díj Megbízó részére nem jár vissza.
 1. Megbízó az órán való részvételét, valamint Szolgáltató teljesítését a Szolgáltató által megjelölt módon köteles visszaigazolni.
X. A szerződés megszüntetése
 1. Felek a szerződést az egyedi megrendelésben meghatározott képzési órák teljesítésének időpontjáig hozzák létre. A szerződés Felek közös megegyezésével megszüntethető. A közös megegyezéssel történő megszűntetés kizárólag mindkét fél által aláírt írásbeli formában érvényes.
 1. Amennyiben a másik Fél súlyos szerződésszegést követ el, s azt az erre irányuló írásbeli felszólítást követő 8 (nyolc) napon belül sem állítja helyre a szerződésszegést elszenvedő Fél jogosult a szerződést a szerződésszegés megjelölésével azonnali hatállyal felmondani.
 1. Szolgáltató jogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, ha Megbízó a képzési díjat (két részletben történő fizetés esetén az első részletet) határidőben nem fizeti meg.
 1. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízó a képzési díj második részletét határidőben nem fizeti meg.
 1. Szolgáltató jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani, ha Megbízó magatartása a képzési óra rendjét zavarja.
 1. Amennyiben a szerződés Megbízónak felróható okból kerül felmondásra, úgy Szolgáltató jogosult a megfizetett képzési díjat megtartani.
XI. A Megbízót megillető elállási és felmondási jog (45/2014. (II. 26.) Korm. rend. 22. §)
 1. Megbízót indokolás nélküli elállási jog illet meg, amelyet a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül. Amennyiben a Szolgáltatás teljesítése már megkezdődött, úgy Megbízót elállási jog helyett indokolás nélküli felmondási jog illet meg, amelyet a szerződés megkötésének napjától számított tizennégy napon belül.
 1. Megbízó fenti elállása esetén Szolgáltató legkésőbb az elállásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megbízó által megfizetett képzési díjat.
 1. Megbízó fenti felmondása esetén Szolgáltató legkésőbb a felmondásról való tudomásszerzésétől számított tizennégy napon belül visszatéríti a Megbízó által megfizetett képzési díjat azzal, hogy Szolgáltató a felmondás közlése időpontjáig teljesített szolgáltatással arányos képzési díjat megtarthatja. Ha Megbízó bizonyítja, hogy az ily módon visszatartott képzési díj túlzottan magas, az arányos összeget a szerződés megszűnésének időpontjáig teljesített szolgáltatások piaci értéke alapján kell kiszámítani.
 1. Megbízó az elállási vagy felmondási jogát a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.
 1. Az elállási vagy felmondási jogot határidőben érvényesítettnek kell tekinteni, ha Megbízó a nyilatkozatát határidő lejárta előtt elküldi. Megbízót terheli annak bizonyítása, hogy jogát 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 22. § szakaszával összhangban gyakorolta.
 1. Megbízó nem gyakorolhatja elállási vagy felmondás jogát a szolgáltatás maradéktalan teljesítése után, azonban ha szerződés fizetési kötelezettséget keletkeztet a fogyasztó számára, csak akkor, ha a teljesítés a fogyasztó kifejezett előzetes beleegyezésével és annak a fogyasztó általi tudomásulvételével kezdődött meg, hogy elveszíti elállási jogát, amint a vállalkozás maradéktalanul teljesítette a szerződést. Megbízó az ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy elveszíti elállási jogát, amint Szolgáltató maradéktalanul teljesítette a szerződést.
XII. Panaszkezelés és vitarendezés
 1. Amennyiben Megbízó panaszt kíván tenni, úgy azt Szolgáltató 1. pontban rögzített elérhetőségein megteheti. Szolgáltató a panaszt annak beérkezését követő 5 (öt) munkanapon belül megvizsgálja, s a vizsgálat eredményéről Megbízót tájékoztatja.
 1. Megbízó jogosult panaszával a Hajdú-Bihar Vármegyei Békéltető Testülethez (székhely: 4025 Debrecen, Vörösmarty utca 13-15.), illetve a Hajdú-Bihar Vármegyei Kormányhivatal Fogyasztóvédelmi Osztályához (4024 Debrecen, Kossuth utca 12-14.)
XIII. Adatkezelés
 1. Megbízó hozzájárul ahhoz, hogy az egyedi megrendelés benyújtása során megadott személyes adatait Szolgáltató saját rendszerében kezelje és tárolja, valamint a szerződés teljesítése során felhasználja. Szolgáltató Megbízó alábbi személyes adatait kezeli: név, lakcím, e-mail cím, telefonszám. Szolgáltató Adatkezelési Szabályzatának Megbízó általi elfogadására az egyedi megrendelés benyújtásakor külön felhívásra kerül sor.
 2. A SimplePay bankkártyás fizetés igénybe vétele esetén a Szolgáltató által a yourenglishstudio.hu felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím.
  Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff
XIV. Kellékszavatosságról szóló tájékoztatás (45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 3. melléklet)
 1. Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a(z) Csige Tamás egyéni vállalkozó hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

 1. Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását, vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja, vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat. Fogyasztó és vállalkozás közötti – ingó dolognak minősülő áru adásvételére, digitális tartalom szolgáltatására vagy digitális szolgáltatások nyújtására irányuló – szerződés esetén Ön a kellékszavatossági jogai gyakorlása keretében a hibát a vállalkozás költségére maga nem javíthatja ki, illetve mással sem javíttathatja ki azt.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

 1. Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívom a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

 1. Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

 1. Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított egy éven belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket, illetve a szolgáltatást a(z) Csige Tamás egyéni vállalkozó vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított egy év eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

XV. Záró rendelkezések
 1. Ha bármelyik Fél kötelezettségeinek teljesítését vis maior akadályozza, úgy az nem minősül szerződésszegésnek. Felek vis maiornak különösen a következő eseményeket tekintik: kormányintézkedés, sztrájk, más ipari működészavar, terrorcselekmény, forradalmi cselekmény, zavargás, blokád, járvány, földcsuszamlás, tűz, vihar, árvíz, földrengés, robbanás, vízkár, villámlás, leküzdhetetlen fagy, rendkívüli időjárás, vagy hasonló, a Felek ellenőrzésén kívül eső ellenállhatatlan események. A vis maior fennállása alatt a szerződésben foglalt határidők nyugszanak. A vis maior a már teljesített szolgáltatásokkal kapcsolatos elszámolást nem érinti.
 1. Felek vállalják, hogy nem mutatnak olyan magatartást, valamint nem tesznek olyan nyilatkozatot, amely egymás jóhírnevét vagy a Szolgáltatás iránti bizalmat sértené. Felek kötelezettségük megszegése esetén teljes kártérítési felelősséggel tartoznak egymás irányába.
 1. Szolgáltató nem minősül a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexnek alávetett vállalkozónak.
 1. Az írásbeli értesítések a postai úton ajánlott-tértivevényes levél formájában feladott levelek esetén a tértivevényen feltüntetett átvételi napon minősülnek közöltnek. Ha a küldemény „nem kereste”, „ismeretlen címzett”, „kézbesítés akadályozott”, illetve „elköltözött” jelzéssel kerül visszaküldésre vagy annak átvételét a címzett megtagadta, úgy a postai küldemény a feladást követő 3. (harmadik) napon szabályszerűen kézbesítettnek minősül. Felek kötelesek címük változást a másik Fél részére bejelenteni. A címváltozás bejelentésének elmaradása esetén a címváltozásra a mulasztó Fél nem hivatkozhat.
 1. A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, elsődlegesen a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadók.