ADATKEZELÉSI SZABÁLYZAT

Jelen Szabályzat a Szolgáltató adatkezelési tevékenységének szabályait tartalmazza AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETÉNEK – (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) (továbbiakban: Rendelet vagy GDPR) alapján.

I. A Szabályzat célja

A Szabályzat célja azon belső szabályok megállapítása és intézkedések megalapozása, amelyek biztosítják, hogy a Szolgáltató adatkezelő tevékenysége megfeleljen a Rendelet, és az Infotv. rendelkezéseinek.

II. A Szabályzat hatálya

E Szabályzat hatálya természetes személyre vonatkozó személyes adatok Szolgáltató általi kezelésére terjed ki.

III. Fogalommeghatározások

E Szabályzat alkalmazásában irányadó fogalommeghatározásokat a Rendelet 4. cikke tartalmazza. Kiemelt fogalmak:

a) személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

b) adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

c) adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

d) adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

e) címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e. Azon közhatalmi szervek, amelyek egy egyedi vizsgálat keretében az uniós vagy a tagállami joggal összhangban férhetnek hozzá személyes adatokhoz, nem minősülnek címzettnek; az említett adatok e közhatalmi szervek általi kezelése meg kell, hogy feleljen az adatkezelés céljainak megfelelően az alkalmazandó adatvédelmi szabályoknak;

f) harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

g) az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

h) adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

IV. Adatkezelés az érintett hozzájárulása alapján
 1. Az érintett személyes adatai kezeléséhez való hozzájárulásnak minősül, ha az érintett a Szolgáltató internetes honlapján a szolgáltatás megrendelése során a hozzájárulását egyértelműen jelzi. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 1. A hozzájárulás az ugyanazon cél vagy célok érdekében végzett összes adatkezelési tevékenységre kiterjed. Ha az adatkezelés egyszerre több célt is szolgál, akkor a hozzájárulást az összes adatkezelési célra vonatkozóan meg kell adni.
 1. A Szolgáltató nem kötheti szerződés megkötését, teljesítését olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulás megadásához, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
V. Adatkezelés a szerződés teljesítése alapján
 1. A Szolgáltató szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése, esetleges szerződési kedvezmény nyújtása céljából kezeli a vele megbízóként szerződött természetes személy nevét, lakcímét, levelezési címét, telefonszámát, e-mail címét. Ezen adatkezelés jogszerűnek minősül akkor is, ha az adatkezelés a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő szerződéskötési lépések megtételéhez szükséges. A személyes adatok tárolásának időtartama: a szerződés megszűnését követő 5 év ( évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6.22. §). Az érintett természetes személlyel az adatkezelés megkezdése előtt közölni kell, hogy az adatkezelés a szerződés teljesítése jogcímén alapul. A személyes adatok adatfeldolgozásra átadásra kerülhetnek adózás, könyvelés céljából a Szolgáltató által megbízott könyvelő, postázás céljából a Magyar Postának.
VI. Adatkezelés jogi kötelezettség alapján
 1. A jogi kötelezettség teljesítése jogcímén alapuló adatkezelés az érintett hozzájárulásától független, mivel az adatkezelést törvény határozta meg. Az érintettel az adatkezelés megkezdése előtt ezesetben közölni kell, hogy az adatkezelés kötelező, továbbá az érintettet az adatkezelés megkezdése előtt egyértelműen és részletesen tájékoztatni kell az adatai kezelésével kapcsolatos minden tényről, így különösen az adatkezelés céljáról és jogalapjáról, az adatkezelésre és az adatfeldolgozásra jogosult személyéről, az adatkezelés időtartamáról, arról, ha az érintett személyes adatait az adatkezelő a rá vonatkozó jogi kötelezettség alapján kezeli, illetve arról, hogy kik ismerhetik meg az adatokat. A tájékoztatásnak ki kell terjednie az érintett adatkezeléssel kapcsolatos jogaira és jogorvoslati lehetőségeire is. Kötelező adatkezelés esetén a tájékoztatás megtörténhet az előbbi információkat tartalmazó jogszabályi rendelkezésekre való utalás nyilvánosságra hozatalával is.
 1. A Szolgáltató jogi kötelezettség teljesítése jogcímén, törvényben előírt adó és számviteli kötelezettségek teljesítése (könyvelés, adózás) céljából kezeli a vele megbízóként üzleti kapcsolatba lépő természetes személyek törvényben meghatározott adatait. A személyes adatok tárolásának időtartama a jogalapot adó jogviszony megszűnését követő 8 év.
VII. Adatbiztonsági intézkedések
 1. A Szolgáltató valamennyi célú és jogalapú adatkezelése vonatkozásában a személyes adatok biztonsága érdekében köteles megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a Rendelet és az Infotv., érvényre juttatásához szükségesek.
 1. A Szolgáltató az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a véletlen vagy jogellenes megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, sérülés, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.
 1. A Szolgáltató az informatikai rendszereket tűzfallal védi, és vírusvédelemmel látja el.
 1. A Szolgáltató az adatkezelést számítógépes program útján végzi. A program biztosítja, hogy az adatokhoz csak célhoz kötötten, ellenőrzött körülmények között csak azon személyek férjenek hozzá, akiknek a feladataik ellátása érdekében erre szükségük van.
 1. A Szolgáltató a személyes adatok védelme érdekében gondoskodik az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikáció ellenőrzéséről.
 1. Biztosítani kell az adatok és az azokat hordozó eszközök, iratok megfelelő fizikai védelmét.
VIII. Az adatvédelmi incidensek kezelése
 1. Az adatvédelmi incidens meghatározása

A GDPR 4. cikk 12. pontja alapján adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi. Az Infotv. 3. § 26. pontja alapján adatvédelmi incidens: az adatbiztonság olyan sérelme, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, módosulását, jogosulatlan továbbítását vagy nyilvánosságra hozatalát, vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 1. Az adatvédelmi incidens észlelése

Adatvédelmi incidenst bármely személy bejelenthet a Szolgáltató részére. A Szolgáltató köteles késedelem nélkül a tudomására jutott eseményről jegyzőkönyvet felvenni. A jegyzőkönyv az alábbiakat rögzíti:

a) a jegyzőkönyv felvételének napja és helyszíne
b) a feltételezett adatvédelmi incidenst bejelentő személy neve, illetve a feltételezett adatvédelmi incidenst észlelő személy neve
c) az észlelés időpontja, valamint, ha megállapítható a feltételezett adatvédelmi incidens bekövetkezésének időpontja
d) a feltételezett adatvédelmi incidens leírása, ideértve a feltételezett adatvédelmi incidens körülményeit és jellegét
e) az érintett személyes adatok köre és mennyisége
f) az érintett személyek köre és száma
g) a feltételezett adatvédelmi incidens valószínű hatásai az érintettekre, valamint ezek súlyossága
h) az adatvédelmi incidens kezelése érdekében megtett intézkedések, ideértve az érintettek tájékoztatását is
i) javaslat további intézkedések megtételére
j) egyéb megjegyzés

 1. Eljárás adatvédelmi incidens esetén

A Szolgáltató az észlelt vagy bejelentett lehetséges jogsértést 48 órán belül megvizsgálja és dönt arról, hogy a lehetséges jogsértés megvalósult-e, s ha igen, az kockázatot jelent-e az érintett jogaira és szabadságaira nézve. Az adatkezelő az alábbi körülmények szerint vizsgálja a lehetséges jogsértést:

a) az érintett adatok köre,
b)az érintettek száma és kategóriája, valamint az érintettek azonosíthatósága,
c) az adatkezelés körülményei,
d) a további sérelem elhárításához vagy a bekövetkezett sérelem csökkentéséhez azonnali intézkedés szükséges-e,
e) a jogsértés tartós hátrányos eredményt okozott-e az érintettnek,
f) az incidensnek büntetőjogi vagy szabálysértési eljárási jogkövetkezményei lehetnek-e,
g) az incidens körülményeinek vizsgálata, az adatvédelmi incidens bekövetkezése kapcsán fennálló szándékosság vizsgálata,
h) a további jogsértések elkerülése érdekében szükséges intézkedések feltárása.

Amennyiben a vizsgálat alapján bebizonyosodik, hogy nem történt adatvédelmi jogsértés, úgy bejelentés esetén a vizsgálat eredményéről az adatkezelő 8 (nyolc) napon belül tájékoztatja a bejelentőt.

 1. Az adatvédelmi incidens orvoslása

Az adatvédelmi incidens orvoslása érdekében a Szolgáltató késedelem nélkül megteszi a szükséges intézkedéseket, és azokat részletesen dokumentálja. Ilyen intézkedés különösen a jelszavak módosítása, informatikai rendszerek átmeneti zárolása.

Az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás az alábbiakat tartalmazza:

a) az adatvédelmi incidenssel érintett személyes adatok köre és mennyisége
b) az adatvédelmi incidenssel érintett személyek köre és száma
c) az adatvédelmi incidens időpontja
d) az adatvédelmi incidens jellege
e) az adatvédelmi incidens körülményei
f) az adatvédelmi incidens hatásai
g) az adatvédelmi incidens kezelésére megtett intézkedések
h) az adatkezelést előíró jogszabályban meghatározott egyéb adatok (ha van)
i) az adatvédelmi incidensre vonatkozó eljárás lezárásának időpontja

 1. Az adatvédelmi incidens bejelentése

A Szolgáltató az adatvédelmi incidenst haladéktalanul, de legfeljebb az adatvédelmi incidensről való tudomásszerzését követő hetvenkét órán belül bejelenti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnak (továbbiakban: NAIH) a NAIH honlapján létrehozott felületen, illetve annak működésképtelensége esetén, a NAIH által közzétett papír alapú dokumentáció kitöltésével és megküldésével. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is. Ha bejelentés akadályoztatás miatt határidőben nem teljesül, a bejelentést az akadály megszűnését követően haladéktalanul teljesíteni kell, és a bejelentéshez mellékelni szükséges a késedelem okait feltáró nyilatkozatot is. Az adatvédelmi incidenst nem kell bejelenteni, ha valószínűsíthető, hogy az nem jár kockázattal az érintettek jogainak érvényesülésére.

 1. Az érintett tájékoztatása az adatvédelmi incidensről

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár az érintett jogaira és szabadságaira nézve, a Szolgáltató – a nemzetbiztonsági célú adatkezelés kivételével – indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

A Szolgáltató a tájékoztatásban világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét, valamint közli

a) az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket; és
b) a Szolgáltató által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha:

a) az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása -, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

b) a Szolgáltató az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg; vagy

c) a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

IX. Az érintett jogai
 1. Előzetes tájékozódáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezeléssel összefüggő tényekről és információkról az adatkezelés megkezdését megelőzően tájékoztatást kapjon.

 1. Az érintett hozzáférési joga

Az érintett jogosult arra, hogy a Szolgáltatótól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a Rendeletben meghatározott kapcsolódó információkhoz hozzáférést kapjon.

 1. A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltatóindokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

 1. A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, a Szolgáltató pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha a Rendeletben meghatározott indokok valamelyike fennáll.

 1. Az adatkezelés korlátozásához való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére a Szolgáltató korlátozza az adatkezelést, ha a Rendeletben meghatározott feltételek teljesülnek

 1. Az adathordozhatósághoz való jog

A Rendeletben írt feltételekkel az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

 1. A tiltakozáshoz való jog

Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen.

 1. Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltételeit, az érintett hozzáférési jogára, a helyesbítéshez való jogra, a törléshez való jogra, az adatkezelés korlátozásához való jogra, az adathordozhatósághoz való jogra és a tiltakozáshoz való jogra vonatkozó tájékoztatás részletes szabályait a Szabályzat 1. számú melléklete tartalmazza.
X. Intézkedések az érintett kérelme alapján
 1. A Szolgáltató indokolatlan késedelem nélkül, de mindenféleképpen a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a jogai gyakorlására irányuló kérelme nyomán hozott intézkedésekről. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A határidő meghosszabbításáról a Szolgáltató a késedelem okainak megjelölésével a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet.
 2. Ha a Szolgáltató nem tesz intézkedéseket az érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az érintett panaszt nyújthat be valamely felügyeleti hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.
 1. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri.
 1. Ha az érintett kérelme egyértelműen megalapozatlan vagy – különösen ismétlődő jellege miatt – túlzó, a Szolgáltató, figyelemmel a kért információ vagy tájékoztatás nyújtásával vagy a kért intézkedés meghozatalával járó adminisztratív költségekre:

a) 10.000,- Ft összegű díjat számíthat fel, vagy
b) megtagadhatja a kérelem alapján történő intézkedést.

A kérelem egyértelműen megalapozatlan vagy túlzó jellegének bizonyítása a Szolgáltatót terheli.

XI. Adatfeldolgozás

A SimplePay bankkártyás fizetés igénybe vétele esetén a Szolgáltató által a yourenglishstudio.hu felhasználói adatbázisban tárolt személyes adatok átadásra kerülnek az OTP Mobil Kft. (1143 Budapest, Hungária körút 17-19.), mint adatfeldolgozó részére. A Szolgáltató által továbbított adatok köre az alábbi: név, email, telefon, számlázási cím.

Az adatfeldolgozó által végzett adatfeldolgozási tevékenység jellege és célja a SimplePay Adatkezelési tájékoztatóban, az alábbi linken tekinthető meg: https://simplepay.hu/vasarlo-aff

XII. Jogorvoslati lehetőségek

1. Panasz benyújtása

Amennyiben személyes adatainak kezelésével összefüggésben az érintett panasszal kíván élni, panaszával a Szolgáltatóhoz fordulhat alábbi elérhetőségek valamelyikén:

E-mail: csiget@yahoo.com

Postacím: 4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 45.

Telefon: +36 20/2500-883

2. Panasz benyújtása a felügyeleti hatósághoz

Amennyiben az érintettet a személyes adatok kezelésével kapcsolatban sérelem éri, panaszával a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulhat.

3. Bírósági eljárás indítása

Abban az esetben, ha az érintettet az érintteti jogok gyakorlásával összefüggésben vagy a személyes adatai kezelése során jogsértés éri, polgári pert kezdeményezhet a Szolgáltató ellen. A per elbírálása törvényszék hatáskörébe tartozik. Az eljárás megindítható az érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A jogsértés megállapítása esetén az érintett kártérítésre és sérelemdíjra tarthat igényt, valamint a bíróság kötelezheti az Szolgáltatót az érintteti jogok gyakorlásának teljesítésére.

Adatkezelési Szabályzat 1. számú melléklete

Az adatkezeléshez való hozzájárulás feltételeit, az érintett hozzáférési jogára, a helyesbítéshez való jogra, a törléshez való jogra, az adatkezelés korlátozásához való jogra, az adathordozhatósághoz való jogra és a tiltakozáshoz való jogra vonatkozó tájékoztatás:

GDPR 7. cikk A hozzájárulás feltételei

(1) Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.

(2) Ha az érintett hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell előadni, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világos és egyszerű nyelvezettel. Az érintett hozzájárulását tartalmazó ilyen nyilatkozat bármely olyan része, amely sérti e rendeletet, kötelező erővel nem bír.

(3) Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.

(4) Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.

GDPR 15. cikk Az érintett hozzáférési joga

(1) Az érintett jogosult arra, hogy az adatkezelőtől visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

a)

az adatkezelés céljai;

b)

az érintett személyes adatok kategóriái;

c)

azon címzettek vagy címzettek kategóriái, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket;

d)

adott esetben a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjai;

e)

az érintett azon joga, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen;

f)

a valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

g)

ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ;

h)

a 22. cikk (1) és (4) bekezdésében említett automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint legalább ezekben az esetekben az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.

(2) Ha személyes adatoknak harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbítására kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozóan a 46. cikk szerinti megfelelő garanciákról.

(3) Az adatkezelő az adatkezelés tárgyát képező személyes adatok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja. Az érintett által kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat széles körben használt elektronikus formátumban kell rendelkezésre bocsátani, kivéve, ha az érintett másként kéri.

(4) A (3) bekezdésben említett, másolat igénylésére vonatkozó jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

GDPR 16. cikk A helyesbítéshez való jog

Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.

GDPR 17. cikk A törléshez való jog („az elfeledtetéshez való jog”)

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat, az adatkezelő pedig köteles arra, hogy az érintettre vonatkozó személyes adatokat indokolatlan késedelem nélkül törölje, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

a)

a személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtötték vagy más módon kezelték;

b)

az érintett visszavonja a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja értelmében az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

c)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezeléseó ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre, vagy az érintett a 21. cikk (2) bekezdése alapján tiltakozik az adatkezelés ellen;

d)

a személyes adatokat jogellenesen kezelték;

e)

a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

f)

a személyes adatok gyűjtésére a 8. cikk (1) bekezdésében említett, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatosan került sor.

(2) Ha az adatkezelő nyilvánosságra hozta a személyes adatot, és az (1) bekezdés értelmében azt törölni köteles, az elérhető technológia és a megvalósítás költségeinek figyelembevételével megteszi az észszerűen elvárható lépéseket – ideértve technikai intézkedéseket – annak érdekében, hogy tájékoztassa az adatokat kezelő adatkezelőket, hogy az érintett kérelmezte tőlük a szóban forgó személyes adatokra mutató linkek vagy e személyes adatok másolatának, illetve másodpéldányának törlését.

(3) Az (1) és (2) bekezdés nem alkalmazandó, amennyiben az adatkezelés szükséges:

a)

a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

b)

a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

c)

a 9. cikk (2) bekezdése h) és i) pontjának, valamint a 9. cikk (3) bekezdésének megfelelően a népegészségügy területét érintő közérdek alapján;

d)

a 89. cikk (1) bekezdésével összhangban a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben az (1) bekezdésben említett jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy

e)

jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

GDPR 18. cikk Az adatkezelés korlátozásához való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő korlátozza az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

a)

az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát;

b)

az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását;

c)

az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy

d)

az érintett a 21. cikk (1) bekezdése szerint tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az adatkezelő jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az érintett jogos indokaival szemben.

(2) Ha az adatkezelés az (1) bekezdés alapján korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

(3) Az adatkezelő az érintettet, akinek a kérésére az (1) bekezdés alapján korlátozták az adatkezelést, az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja.

GDPR 20. cikk Az adathordozhatósághoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta, ha:

a)

az adatkezelés a 6. cikk (1) bekezdésének a) pontja vagy a 9. cikk (2) bekezdésének a) pontja szerinti hozzájáruláson, vagy a 6. cikk (1) bekezdésének b) pontja szerinti szerződésen alapul; és

b)

az adatkezelés automatizált módon történik.

(2) Az adatok hordozhatóságához való jog (1) bekezdés szerinti gyakorlása során az érintett jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok adatkezelők közötti közvetlen továbbítását.

(3) Az e cikk (1) bekezdésében említett jog gyakorlása nem sértheti a 17. cikket. Az említett jog nem alkalmazandó abban az esetben, ha az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítványai gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges.

(4) Az (1) bekezdésben említett jog nem érintheti hátrányosan mások jogait és szabadságait.

GDPR 21. cikk A tiltakozáshoz való jog

(1) Az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak a 6. cikk (1) bekezdésének e) vagy f) pontján alapuló kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Ebben az esetben az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha az adatkezelő bizonyítja, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az érintett érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

(2) Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

(3) Ha az érintett tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetők.

(4) Az (1) és (2) bekezdésben említett jogra legkésőbb az érintettel való első kapcsolatfelvétel során kifejezetten fel kell hívni annak figyelmét, és az erre vonatkozó tájékoztatást egyértelműen és minden más információtól elkülönítve kell megjeleníteni.

(5) Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve az érintett a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

(6) Ha a személyes adatok kezelésére a 89. cikk (1) bekezdésének megfelelően tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, az érintett jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson a rá vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

Adatkezelési Szabályzat 2. számú melléklete

A Szolgáltató által kezelt adatokkal kapcsolatos tájékoztatás:

I. A szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges adatok:

Adatkezelő neve:

Csige Tamás

Adatkezelő elérhetősége:

4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 45.

csiget@yahoo.com

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a szerződés teljesítése.

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

Az adatkezelés szerződéses kötelezettség teljesítéséhez szükséges. (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont)

Érintettek kategóriái:

Megbízók

Személyes Adatok kategóriái:

Név, lakcím, e-mail cím, telefonszám.

Az adat forrása: képzési szerződés.

Címzettek kategóriái:

Nincs címzett.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra.

Törlésre előirányzott határidők:

A szerződés megszűnésétől számított 5 évig (2013. évi V. törvény a Polgári Törvénykönyvről 6.22. §)

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az Adatvédelmi Szabályzat VII. fejezete szerint.

Az esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülménye, azok hatásai és a kezelésükre tett intézkedések

Az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás rovatai szerint.

Az érintett hozzáférési jogának érvényesítését az Infotv. törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedés jogi és ténybeli indokai:

A korlátozás vagy megtagadás felmerülése esetén egyedi elbírálás alapján.

II. A számlakiállításhoz és a bizonylati rend megtartásához szükséges adatok:

Adatkezelő neve:

Csige Tamás

Adatkezelő elérhetősége:

4220 Hajdúböszörmény, Téglási utca 45.

csiget@yahoo.com

Adatkezelés célja:

Az adatkezelés célja a számlakiállítás, a könyvvezetési kötelezettség teljesítése, a bizonylat rend megtartása.

Az adatkezelési műveletek jogalapja:

Az adatkezelés jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges (GDPR 6. cikk c) pontja, 2007. évi CXXVII. törvény az általános forgalmi adóról szóló 169.§, 2000. évi C. törvény a számvitelről).

Érintettek kategóriái:

Megbízók

Személyes Adatok kategóriái:

Név, számlázási cím.

Az adat forrása: képzési szerződés.

Címzettek kategóriái:

Nemzeti Adó- és Vámhivatal.

Harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő adattovábbítása esetén a harmadik ország vagy nemzetközi szervezet azonosítása és megfelelő garanciák leírása:

Nem kerül sor adattovábbításra.

Törlésre előirányzott határidők:

A számla kiállításától számított 8 évig (2000. évi C. törvény a számvitelről 169. § (2) bekezdés)

Technikai és szervezési intézkedések leírása:

Az Adatvédelmi Szabályzat VII. fejezete szerint.

Az esetleges adatvédelmi incidensek bekövetkezésének körülménye, azok hatásai és a kezelésükre tett intézkedések

Az adatvédelmi incidensekről vezetett nyilvántartás rovatai szerint.

Az érintett hozzáférési jogának érvényesítését az Infotv. törvény szerint korlátozó vagy megtagadó intézkedés jogi és ténybeli indokai:

A korlátozás vagy megtagadás felmerülése esetén egyedi elbírálás alapján.